Từ thực dân đến cộng sản – Hoàng Văn Chí

Từ thực dân đến cộng sản - Nhà xuất bản Chân Trời Mới, Sài Gòn 1964

Từ thực dân đến cộng sản – Nhà xuất bản Chân Trời Mới, Sài Gòn 1964

Từ thực dân đến cộng sản – Một kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam
Nhà xuất bản Chân Trời Mới, Sài Gòn, 1964.

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh nhan đề: From Colonialism to Communism, xuất bản năm 1964 đồng thời tại:

Anh (The Pall Mall Press Ltd. 77–79 Charlotte Street, London W.I.)
Hoa Kỳ (F. A. Praeger inc, Publisher III, 4th Ave. New York, N.Y.)
Ấn Độ (The Allied Publishers, 13-14 Asaf Road, New Delhi).

Cùng với bản tiếng Việt này đã có những bản dịch sau đây:

Tiếng Bồ Đào Nha (Nhà xuất bản GRD, Rio de Janeiro, Brésil)
Tiếng I-pha-nho (Nhà xuất bản Editorial SUR, Buenos Aires, Argentine)
Tiếng Pháp (Nhà xuất bản MAME, Tours, Pháp).

Giới thiệu và Tựa

Phần 1 - Cái vinh và cái nhục của một tiểu nhược quốc
Chương 1 – Sứ mạng lịch sử của dân tộc Việt Nam

Chương 2 – Việt Nam trong lịch sử hiện đại

Phần 2 - Nước mất lại còn
Chương 3 – “Bác Hồ, vị cứu tinh của dân tộc”

Chương 4 – Cộng sản xuất hiện

Chương 5 – Có công mài sắt, có ngày nên kim

Phần 3 - Chuẩn bị thành lập chế độ độc tài
Chương 6 – Bần cùng hoá toàn dân

Chương 7 – “Đấu chính trị”

Chương 8 – Danh sách Việt gian

Phần 4 - Cải tạo tư tưởng
Chương 9 – Công tác tư tưởng

Chương 10 – Kiểm thảo

Chương 11 – Chỉnh huấn

Chương 12 – Năm bài học

Phần 5 - Cải cách ruộng đất
Chương 13: Đại cương về cải cách ruộng đất

Chương 14 – Chiến dịch giảm tô

Chương 15 – Cải cách ruộng đất đích thực

Chương 16 – Sửa sai

Chương 17 – Chống đối chế độ

Chương 18 – Con đường thẳng tới cộng sản chủ nghĩa (Hết)