Một cơn gió bụi – Trần Trọng Kim

Mot con gio bui Tran Trong Kim

Một cơn gió bụi – Lệ Thần Trần Trọng Kim

Trần Trọng Kim (1883 – 1953) là một học giả danh tiếng, bút hiệu Lệ Thần, thủ tướng của Đế quốc Việt Nam (1945) và là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Ông là tác giả của tác phẩm Việt Nam sử lược.

Hồi ký Một cơn gió bụi của Lệ Thần Trần Trọng Kim xuất bản năm 1949, mang nội dung tóm lược quãng đời làm chính trị của ông (từ năm 1942 đến năm 1948). Trong cuốn hồi ký, ông có đề cập và nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam do ông làm thủ tướng, sau đó là Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất do Việt Minh phát động.

Chương 1: Cuộc đời yên lặng và vô vị

Chương 2: Đi Chiêu Nam Đảo (Singapour)

Chương 3: Đi Băng Cốc và về Sài Gòn

Chương 4: Ra Huế lập chính phủ

Chương 5: Về Hà Nội

Chương 6: Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước

Chương 7: Tôn chỉ và sự hành động của Cộng Sản đảng

Chương 8: Sự giao thiệp của chính phủ Việt Nam với nước Pháp

Chương 9: Đi sang Tàu

Chương 10: Cuộc Pháp Việt chiến tranh

Chương 11: Về Sài Gòn

Chương 12: Lên Nam Vang (Hết)