Truyện Kiều – Nguyễn Du

Nguyễn Du, nghệ thuật như một chiến thắng (Đặng Tiến)